Kortowiada - najlepsze juwenalia w Polsce!Niepełnosprawni - formularz zgłoszeniowy

Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie
pragnie wyjść z pomocą do osób z niepełnosprawnością. Każda osoba niepełnosprawna, wraz z opiekunem, po uprzedniej weryfikacji formularza, będzie uprawniona do wstępu na strefę wyznaczoną przez Organizatora, w godzinach odbywania się koncertów na Górce Kortowskiej.

Przygotowany przez nas formularz pozwoli nam poznać Państwa oczekiwania wobec organizatora imprezy oraz umożliwi Państwu bezpieczne uczestniczenie w koncertach na Górce Kortowskiej.
Prosimy zatem o wypełnienie poniższego formularza (kierowany do osób powyżej 16 roku życia).

Liczba miejsc na strefie jest ograniczona ze względów logistycznych.

GÓRKA KORTOWSKA - MAPKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Z osobami, które wypełnią poniższy formularz będziemy kontaktować się osobiście.

Zgłoszenia przyjmowane będą do wtorku 12 maja do godziny 18:00.
Po upłynięciu powyższego terminu ZGŁOSZENIA NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE


Zasady udziału osób z niepełnosprawnością w imprezie masowej
organizowanej przez RUSS UWM w Olsztynie w dniach 15-16.05.2015
(koncerty w ramach Kortowiady 2015)


1. Organizator zapewnia osobom z niepełnosprawnością, w szczególności osobom
o obniżonej sprawności ruchowej, wyznaczony i odpowiednio zabezpieczony obszar
na terenie imprezy masowej.

2. W wyznaczonej strefie może znajdować się wyłącznie osoba z niepełnosprawnością wraz
z opiekunem/asystentem.

3. Wstęp do wyznaczonej przez Organizatora strefy (o której mowa w pkt 1), mają wyłącznie osoby posiadające Identyfikator wydany przez Organizatora.

4. Liczba Identyfikatorów w ramach każdego koncertu jest ograniczona, a o rezerwacji decyduje kolejność zgłoszeń.

5. Identyfikatory wydawane są po wypełnieniu przez osoby zainteresowane formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie Organizatora: http:/kortowiada.pl/niepełnosprawni. Zgłoszenie należy wypełnić i przesłać do Organizatora najpóźniej do dnia 12.05.2015 roku.

6. Identyfikatory uprawniające do wstępu do strefy wyznaczonej przez Organizatora, wydawane będą od czwartku 14 maja 2015 w biurze RUSS (ul. Kanafojskiego 1 pokój 01), po okazaniu dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność i dowodu tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, legitymacja studencka, legitymacja szkolna, prawo jazdy, paszport).

7. Organizator oświadcza, iż wszelkie dane osobowe przekazane w formularzu zgłoszeniowym objęte są zasadą poufności.

8. Wraz z odebraniem Identyfikatora opiekun/asystent osoby z niepełnosprawnością bierze pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w wyniku działalności swojej lub osoby podopiecznej.

9. Osoba z niepełnosprawnością, która oświadczyła w zgłoszeniu, iż towarzyszył jej będzie opiekun/asystent, ma obowiązek znajdować się w strefie wyznaczonej przez Organizatora
wraz z opiekunem/asystentem przez cały okres przebywania w strefie.

10. Opiekun/asystent nie może samodzielnie opuszczać strefy wyznaczonej przez Organizatora. Opuszczenie strefy przez opiekuna równoznaczne jest z koniecznością opuszczenia strefy przez osobę z niepełnosprawnością.

11. Pracownicy służby porządkowej odpowiedzialni są za zapewnienie porządku
i bezpieczeństwa publicznego wśród uczestników zgrupowanych w miejscach wyznaczonych, oraz zabezpieczenie sceny przed osobami postronnymi.

12. Ochrona ma prawo nie wpuścić do strefy wyznaczonej przez Organizatora osoby znajdującej się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

13. Osoby uczestniczące w imprezie obowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych uczestników, a w szczególności przestrzegać postanowień niniejszych Zasad oraz ogólnego regulaminu imprezy.

14. Zgodnie z art. 8 Ustawy z dn. 20 marca 2009 o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U.2009. Nr 62 Poz. 504) zabrania się wnoszenia na imprezę masową i posiadania przez osoby w niej uczestniczące broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.

15. Wszelkich informacji w trakcie trwania koncertów w dniach 15-16.05.2015 roku udziela przedstawiciel Organizatora: Pan Jarosław Morawski (nr telefonu 513 532 707).

16. Załącznikiem do niniejszych Zasad jest formularz zgłoszeniowy oraz mapa imprezy masowej ze wskazaną strefą wyznaczoną i drogą dojazdu do niej.


Dane kontaktowe

Rodzaj niepełnosprawności


Stopień niepełnosprawności

Czy poruszasz się na wózku inwalidzkim?

Czy uczestniczyłeś kiedyś w Juwenaliach Olsztyńskich?

Jeśli tak, to co sprawiło Ci najwięcej problemów podczas uczestnictwa w Kortowiadzie?

Jeśli uważasz że poprawnie wypełniłeś(aś) formularz - kliknij przycisk poniżej